İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

Mevzuatımıza göre, devamlı olarak 50 ve üstünde işçi çalıştırılan, 6 aydan uzun “sürekli” işlerin yapıldığı ve “sanayiden sayılan” tüm işletmelerde tehlike sınıfına uygun bir iş güvenliği uzmanı istihdamı zorunluluğu bulunmaktadır.
Bu doğrultuda ilgili eğitim kurumlarından gerekli eğitimi almış ve bakanlığın sınavını kazanarak uzmanlık sertifikasını alıp bu alanda çalışmaya başlayacak iş güvenliği uzman adaylarının merak ettikleri konulara değinmeye çalışacağım.
Ne yazık ki, yenilenen mevzuatın getirdiği zorunluluklar karşısında ortaya çıkan yetişmiş uzman açığı sebebiyle iş sağlığı ve güvenliği konusunun populeritesi artarken bir yandan da -elbette ülkemizdeki yüksek işsizlik oranının da katkılarıyla- bu görece yeni çalışma alanının adeta bir umut kapısına dönüştüğünü gözlemlemekteyim.


Özellikle, eğitimini aldığı alanda yeterli iş imkanlarına sahip olmayan mühendis, mimar ve teknik personelin bu ilgisi bir yere kadar doğal olmakla beraber, iş sağlığı ve güvenliğini içselleştirmeden, bu alana sadece maddi kazanç motivasyonu ile atılanların karşılaştıkları en büyük problem olan, bir iş yerinde profesyonel çalışmaya adım attıklarında ne yapacaklarını tam olarak kestirememelerini, görev, yetki ve sorumluluklarının dahi farkında olmamalarını endişe verici bir gelişme olarak yorumluyorum.


Her ne kadar 180 saatlik bir teorik eğitim ve 40 saatlik bir uygulamalı eğitim de görse, bu yoğun bilgi bombardımanının ardından belki o güne dek hiç sanayi alanında çalışmamış (iyimser bir bakışla, makine, inşaat, maden vb. alanlardaki mühendis(lik)ler dışında tutulabilir?) uzman adayları bir işletme ile sözleşme imzaladıktan hemen sonra eğitim aldıkları kurumu arayıp “şimdi ne yapacağım?” diye sorabiliyorlar.
Bir hatırlatma olarak, kariyer sitelerindeki iş ilanlarında özellikle vurgulanan “mevzuata hakim” ibaresinin ne denli önemli olduğunu vurgulamak isterim. İSG alanında çalışacak profesyonellerin mevzuata hakim olması hayati derecede önem taşımaktadır. Zira, bir iş yerinde yürütülen faaliyetlerin mevzuata uygun olarak düzenlenmesi, yüzde yüz olmasa da büyük oranda iş güvenliği ve işçi sağlığı anlamında o işyerini yüksek seviyelere taşıyacaktır.

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” gereği işverenler işyerinde İş Güvenliği Uzmanı görevlendirmek zorundadır.

AYKAN OSGB, her biri konusunda uzman A,B,C sınıfı uzmanları ile aşağıdaki İş Güvenliği Hizmetlerini sunmaktadır.

İş güvenliği uzmanlarının yetki ve sorumlulukları

 • İşverence iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe göre geçerli iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmak zorundadır.
 • İş güvenliği uzmanlarından;

(A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.

(B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, 

(C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta çalışabilirler

 • Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, sadece tam süreli olarak görevlendirilen iş güvenliği uzmanının, işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterlidir.
 • İş güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesinde, bu Yönetmeliğe göre hesaplanan çalışma süreleri bölünerek birden fazla iş güvenliği uzmanına verilemez. Ancak vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde görevlendirme yapılır.

İş güvenliği uzmanlarının yetkileri

 • İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak.
 • Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.
 • Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.
 • Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen iş güvenliği uzmanları, çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle iş güvenliği uzmanının ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri
 • İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.
 • İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur. şverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.
 • İş güvenliği uzmanı, işverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden acil durdurma gerektiren haller ile yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı gibi hayati tehlike arz edenleri, belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.
 • İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile 9 uncu maddede belirtilen hususlara ait faaliyetlerini, işyeri hekimi ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler. 

AYKAN OSGB olarak size daima profesyonellikten taviz vermeyen iş güvenliği uzmanlarımızla işyerinizi güvenli bir geleceğe taşıyoruz.

Başa dön
0549 618 18 14